Informacje o przetwarzaniu danych

W związku z wprowadzeniem istotnych zmian w zakresie problematyki informowania podmiotów o przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować o zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w naszej firmie.


 1. Administratorem danych jest:

  Energy Heat Technology Investment z siedzibą we Wrocławiu 50-425 przy ul. Krakowskiej 48.

 2. Sposób kontaktu Administratorem danych:
  • pisemny:
   Energy Heat Technology Investment ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław
  • e-mail:
   Oddział we Wrocławiu: info@hti.com.pl, info@szpitalnatelewizja.pl, Oddział w Opolu: biuro@hti.com.pl
  • telefoniczny:
   Oddział we Wrocławiu: (71) 341-35-05, Oddział w Opolu: (77) 453-09-04
 3. Cele przetwarzania danych

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania umów sprzedaży, umów na usługi, umów najmu i dzierżawy, jak również zwrotów reklamacyjnych wynikających z działalności naszej firmy na podstawie Art. 6 ust.1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Twoje dane będą przechowywane wyłącznie na czas realizacji umowy, w zależności od czasookresu, na jaki została zawarta. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu nie będą one przetwarzane, za wyjątkiem sytuacji w której zaistnieje ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń.

 5. Dobrowolność podania danych

  Informujemy, że podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy z naszą firmą oraz jej realizacją. W sytuacji odmowy przekazania powyższych danych zawarcie umowy i jej realizacja będą niemożliwe.

 6. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • dostawcy usług księgowych,
  • dostawcy usług IT,
  • innym dostawcom, z którymi współpracuje nasza firma tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy.

  Wszelkie przetwarzanie danych przez powyższe podmioty następuje tylko i wyłącznie na podstawie umowy z naszą firmą i przebiega w sposób ściśle kontrolowany.

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci :

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo do żądania sprostowania Twoich danych,
  • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • prawo do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

  Ponadto:

  • W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  • W celu realizacji Twoich praw możesz napisać do nas na e-mail: rodo@hti.com.pl; rodo@szpitalnatelewizja.pl
 8. Sposób przetwarzania danych osobowych

  Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem profilowania.

 9. Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej

  Informujemy, że Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacjom międzynarodowym.


Zapraszamy do współpracy


Kontakt telefoniczny: 602 370 300